Financiranje projekta Smart senzorska postaja SensBox

Podjetje MIK d.o.o. in konzorcijski partner LX navigation d.o.o. sta pridobila sredstva za izvedbo RRI projekta Smart senzorska postaja Sensbox v okviru Javnega razpisa »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO«. Prijavitelj projekta je podjetje MIK, d.o.o.

SensBox je multisenzorska naprava, narejena iz reciklirane plastike z vgrajenimi 9 senzorji.

Kvaliteta bivanja v starejših objektih kot so npr. šole, vrtci, domovi za ostarele, bolnišnice, bloki, hiše, se bo z RRI projektom izboljšala, saj bo SensBox opozarjal na kvaliteto zraka v prostorih. Le-ta bo meril različne parametre zraka, ki vplivajo na zdravje oseb, ki so prisotne v objektu. Na ta način bodo osebe, ki bivajo ali delajo v teh objektih manj bolniško odsotne in posledično se bo kvaliteta bivanja izboljšala.

V projektu bomo razvili digitalni dvojček izdelka MIKrovent, prezračevalnega sistema, ki se bo lahko povezoval s SensBox napravo. Uporabniku bo na ta način omogočena uporaba digitalnega dvojčka za simulacijo potrebnega mehanskega prezračevanja, v želji po rešitvi trenutnega stanja izmerjenih parametrov. Prezračevalni sistem in SensBox se bosta lahko uporabljala tudi v industriji in na ta način se bo merila kakovost zraka za zaposlene v proizvodnih prostorih in pisarnah.

Projekt bo trajal dve leti, od novembra 2022 do oktobra 2024. Predvidena skupna vrednost operacije znaša 584.325,55 €, od tega je predvidena višina subvencije 299.741,47 €.

Naložba je del ukrepov slovenskega načrta, ki ga financira mehanizem Načrt za okrevanje in odpornost (NOO). Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) je nacionalni program reform in naložb, s katerimi se blaži gospodarske in socialne posledice pandemije covida-19 v Sloveniji.

Financira Evropska unija – Next Generation EU.

Več informacij najdete na spletni strani www.evropskasredstva.si, www.noo.gov.si

Funding of the SensBox Smart sensor station project

MIK d.o.o. and its consortium partner LX Navigation d.o.o. have been awarded funding under a call for »Incentives for NOO research and development projects« for a R&D project SMART SENSOR STATION SENSBOX.  The project applicant is company MIK, d.o.o.

SensBox is a multi-sensor device made of recycled plastic with 9 built-in sensors.

The quality of living in older buildings such as schools, kindergartens, retirement homes, hospitals, blocks of flats, houses, will be improved by R&D project, as Smart sensor station SensBox will warn people about the air quality in the buildings. It will measure different air parameters that affect the health of persons that are present in the facility. In this way people who live or work in these facilities will be less absent on sick leave and consequently the quality of living will improve.

In the project there will be developed a digital twin of the MIKrovent product, a ventilation system that can be connected to a SensBox device. This will allow the user to use the digital twin to simulate the necessary mechanical ventilation, in order to resolve the current state of the measured parameters. The ventilation system and the Sensbox can also be used in the industry, for purpose of measuring air quality for employees in production facilities and in offices.

The project will run for two years, from November 2022 until October 2024. The estimated total project value is 584,325.55 EUR, of which 299,741.47 EUR will be covered by the grant.

Investment is part of measures of Slovenian plan, financed by mechanism Recovery and Resilience Plan (RRP). The Recovery and Resilience Plan (the RRP) is a national programme of reforms and investments to mitigate the economic and social impact of the COVID-19 pandemic in Slovenia.

The operation is co-funded by European Union Recovery Instrument – Next Generation EU.

More info on  www.evropskasredstva.si, www.noo.gov.si

MIKrovent SensBox prototip ohišja

Prototip ohišja SensBox multisenzorska naprava, narejena iz reciklirane plastike z vgrajenimi 9 senzorji